Projekty - zagadnienia społeczne

Ta sekcja zawiera wskazówki dotyczące zdobywania wiedzy o rolnictwie dzięki kontaktom z różnymi kulturami i grupami wiekowymi.

Zgromadziliśmy tu studia przypadków i imformacje, które pokazują w jaki sposób zdobywanie wiedzy o żywności i rolnictwie
można wykorzystać do budowy kontaktów pomiędzy ludźmi z różnych kultur i grup społecznych.
Studia przypadków ilustrują przykłady integracji dzieci znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej,
w tym dzieci migrantów dzięki ich zaangażowania w działania związane z żywnością.

What are cookies?

Text files that websites saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don't have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

By using our website you consent to to the storage of cookies. More information Less information